Stadgar

1 § Syfte

Vi vill på alla nivåer bedriva klättring så att den utvecklar människor positivt. Vår klätterklubbs syfte är att främja en inkluderande och jämställd miljö där alla kan njuta av klättringens glädje och utmaningar på ett säkert sätt. Därför vill vi utforma vår idrott så att den;

 1. främjar klättring som en aktivitet och gemenskap bland klättrare.
 2. tillhandahåller en trygg och inkluderande miljö för alla medlemmar.
 3. bevarar och skyddar klätterområden och naturen.
 4. främjar fysisk aktivitet
 5. uppmuntrar till att vistas i och värna om vår gemensamma natur.

2 § Medlemskap

 1. Medlemskap är öppet för alla som delar föreningens syfte och är villiga att respektera dess stadgar.
 2. Medlemmar förväntas betala en årlig medlemsavgift enligt beslut av föreningens styrelse.
 3. Medlemmar har rätt att delta i föreningens aktiviteter och möten samt att rösta vid föreningsbeslut.

2.1 § Beslut

 1. Beslut i föreningen fattas genom omröstning vid föreningsmöte eller genom skriftlig omröstning. Varje medlem har en röst. Beslutet antas om det får majoriteten av de närvarandes röster, om inte annat anges i stadgarna. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

3 § Styrelse

 1. Föreningen ska styras av en styrelse som väljs av medlemmarna.
 2. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter enligt behov.
  1. Styrelsen väljs på nytt under årsmötet.
 3. Styrelsen är ansvarig för att fatta beslut som rör föreningens verksamhet och ekonomi.
 4. Styrelsen ska hålla regelbundna möten för att diskutera och planera föreningens verksamhet.

4 § Aktiviteter

 1. Föreningen har möjlighet att arrangera klättringsaktiviteter och evenemang för medlemmarna och andra.
 2. Aktiviteter ska främja säkerhet, kunskap och färdigheter inom klättring.
 3. Föreningen ska främja respekt för miljön och uppmuntra medlemmar att klättra ansvarsfullt.

5 § Ekonomi

 1. Föreningens ekonomi ska skötas på ett ansvarsfullt sätt.
 2. Medlemsavgifter, donationer och eventuella intäkter från aktiviteter ska användas för att främja föreningens syfte och verksamhet.

6 § Ändringar och upplösning

 1. Ändringar av stadgarna kan göras genom beslut vid ett ordinarie eller extra möte där ändringsförslaget har tillkännagivits i förväg.
 2. Vid upplösning av föreningen ska tillgångar användas för att främja klättringens syfte, enligt beslut av medlemmarna.